پکیج شروع (اجاره اقامتگاه)
0 OMR / هر 30 روز
 • ثبت تا 2 مورد اجاره
 • امکان ثبت اقامتگاه
 • امکان ثبت خودرو
 • امکان ثبت تور
 • گالری تصاویر نامحدود
 • نمایش موقعیت روی نقشه
 • تحفیف عکاسی
 • تخفیف معرفی در شبکه ها
 • اعتبار یک ماهه
 • الصاق لیبل ویژه
 • کمسیون 17%
 • تسویه: (تومان)
پکیج شروع (اجاره خودرو)
0 OMR / هر 30 روز
 • ثبت تا 2 مورد اجاره
 • امکان ثبت اقامتگاه
 • امکان ثبت خودرو
 • امکان ثبت تور
 • گالری تصاویر نامحدود
 • نمایش موقعیت روی نقشه
 • تحفیف عکاسی
 • تخفیف معرفی در شبکه ها
 • اعتبار یک ماهه
 • الصاق لیبل ویژه
 • کمسیون 17%
 • تسویه: (تومان)
اقتصادی
120 OMR / هر 180 روز
 • ثبت تا 40 مورد اجاره
 • امکان ثبت اقامتگاه
 • امکان ثبت خودرو
 • امکان ثبت تور
 • گالری تصاویر نامحدود
 • نمایش موقعیت روی نقشه
 • تحفیف عکاسی
 • تخفیف معرفی در شبکه ها
 • اعتبار شش ماهه
 • الصاق 4 مورد لیبل ویژه
 • کمسیون 15%
 • تسویه: (تومان، تتر)
ویژه
180 OMR / هر 365 روز
 • ثبت تا 40 مورد اجاره
 • امکان ثبت اقامتگاه
 • امکان ثبت خودرو
 • امکان ثبت تور
 • گالری تصاویر نامحدود
 • نمایش موقعیت روی نقشه
 • عکاسی رایگان
 • معرفی رایگان در شبکه ها
 • اعتبار یکساله
 • الصاق 15 مورد لیبل ویژه
 • کمسیون 10%
 • تسویه: (تومان، ریال عمان، تتر)